Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Wymagane dokumenty:
 
-Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dodatkowe dokumenty:

-  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży    napojów alkoholowych,
-  zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
-  decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, poniedziałek – piątek , od godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. (52) 38 44 052 wew. 27, pokój nr 7
 
Opłaty:

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 
Termin i sposób załatwienia:
 
Do 1 miesiąca z uwagi na obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 3a powołanej ustawy.
 
Podstawa prawna:

Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016r. poz. 487 z późn. zm.)
 
Tryb odwoławczy:
 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwoleń
 
Dodatkowe informacje:

W przypadku nowego zezwolenia wysokość opłat jest uzależniona od daty wydania zezwolenia.
W kolejnym roku wysokość opłat jest uzależniona od wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.
 
Formularze do pobrania:
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Marta Smolak (25 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (31 stycznia 2018, 09:10:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1082