Przetargi do 2012

Przetargi do 2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: Remont nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Łabiszynie, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

  UWAGA!W celu dokonania pomiarów z natury i wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający ustala termin spotkania z zainteresowanymi Wykonawcami dnia: 05.11.2012 o godz. 12:00. Miejsce [...]

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2012 roku

Dodano załączniki: Zamawiający dodał następujące załączniki: załącznik nr 17 - Uchała Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XXIV/180/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łabiszyn załącznik nr 18 - harmonogram [...]

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapeczem

  Zmiana w dokumentacji przetargowej:zmieniono załącznik nr 28omyłkowo załącznik zawierał przedmiar na: Remont Łabiszyńskiego Domu Kultury, a według SIWZ powininen zawierać Przedmiar Robót na Remont zaplecza Łabiszyńskiego Domu [...]

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012 NA: Zbieranie, transport i przekazanie do odzysku odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny na terenie miasta i gminy Łabiszyn

POPRAWKA DO SIWZ- SPRAWA IBP.271.10.2012   Prostuje się omyłkę pisarską w numeracji załącznika do SIWZ w następujący sposób:§  jest:       ZAŁĄCZNIK NR 4 [...]

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: Remont Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1. Pyt: Jaką klasę paneli podłogowych ma zastosować Wykonawca przy remoncie Przedszkola? Odp: Klasę AC-4. 2. Pyt: Z jakiego materiału mają być wykonane futryny? Odp: Zamawiający żąda [...]

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: Dostawa podsypki cementowo - piaskowej na teren miasta Łabiszyna w 2012r.

 W ZWIĄZKU Z ISTOTNĄ ZMIANĄ DOTYCZĄCĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 07.03.2012R. DO GODZ. 10:00 ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA 1.      Rozdział 2 ust. 1 lit. a) SIWZ - [...]

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: REMONT POKRYCIA DACHU NA KOŚCIELE W JABŁÓWKU

Odpowiedzi na pytania Wykonawców1.  Pytanie:  Jaką dachówkę należy zastosować na dachu budynku, gładką czy żłobkowaną?Odpowiedź: Należy zastosować dachówkę żłobkowaną.2.  Pytanie: Rynny i rury spustowe są [...]

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn

W związku ze zmianą załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wydłuża czas składania ofert do dnia 13.01.2012r. (piątek) do godz. 10:00 [...]

Przetarg nieograniczony na : Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Łabiszyn, oraz spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

ogłoszenie SIWZ zał. Nr 1 zał. Nr 2 zał. Nr 3 zał. Nr 4 zał. Nr 5 zał. Nr 6 zał. Nr 7 zał. Nr 8 zał. Nr 9 zał. Nr 10 [...]

Przetarg nieograniczony (powtórzony) na : Remont istniejacej stacji wodociagowej w Nowym Dabiu

W SIWZ: Jest: Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jestwnieść wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Powinno [...]

Przetarg nieograniczony na : REMONT ISTNIEJACEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W NOWYM DABIU

Odpowiedzi na pytania WykonawcówRemont istniejącej stacji wodociągowej w Nowym Dąbiuznak sprawy: IBP.271.16.2011  1.Pytanie: W materiałach przetargowych Zamawiający określił urządzenia podając typ i jednocześnie wskazał na ich [...]

Przetarg nieograniczony na : "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w placówkach oświatowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych".

UWAGA!!! DOKONANO ZMIAN W SIWZ ZMIANY DOTYCZĄ BŁĘDÓW PISARSKICH KTÓRE WYSTAPIŁY W SPECYFIKACJI, ZMIANY TE DOTYCZĄ NAZWY ZAMAWIAJĄCEGO, FORMATU W JAKIM ZOSTANIE ZAPISANY PLIK Z DOCX NA PDF. [...]

Przetarg nieograniczony na: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO ORLIK 2012 W LUBOSTRONIU DZ. NR 30/42

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:   1.    Pytanie: W SIWZ oraz przedmiarze robót nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego podana jest jako Natrysk, natomiast w opisie projektu występuje jako nawierzchnia 7+7 EPDM [...]

Przetarg nieograniczony na: „BUDOWA WODOCIAGU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOSCIACH; NOWE DABIE – OBÓRZNIA – RZYWNO - PSZCZÓŁCZYN – WIELKI SOSNOWIEC – WŁADYSŁAWOWO – ANNOWO. ”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 1.      W związku z rozbieżnościami w specyfikacji (pkt. 3 i 17.2) na temat rodzaju kosztorysu ofertowego prosimy o określenie czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy [...]

Przetarg nieograniczony na: Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłat wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytułu pożyczek i kredytów

UWAGA!! I.                  Dodano poprawioną SIWZ w Rozdziale 1 pkt. 2 uległy zmianie terminy spłat kredytu: Poz. 1 termin spłaty z dnia 28.02.2012 na [...]

Przetarg nieograniczony na: „BUDOWA WODOCIAGU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOSCIACH; NOWE DABIE – OBÓRZNIA – RZYWNO – WIELKI SOSNOWIEC – WŁADYSŁAWOWO – ANNOWO. ”

______________________________________________________________________________UWAGA!Dokonano zmian w SIWZ. Poprawione zostały następujące błędy pisarskie:I. pkt 3 SIWZ  B. Przyłącza wodociągowe 1. Roboty ziemne1.1. Wykopy (przedmiar [...]

Przetarg nieograniczony na:BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO O POJ. 250 m3 W LUBOSTRONIU

Odpowiedz na zapytania ofertowe;   ad. pkt. 1 - Dosyłamy kartę katalogową zbiornika z załacznikami jako kolejne rysunki (4-5).             2 - Rys. 8-11 to nie ponumerowane [...]

Przetarg nieograniczony na:

Zał. Nr 1 do SIWZ           SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY         PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA     Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie [...]

Przetarg nieograniczony na „Dostawę elementów wibroprasowanych na teren miasta Łabiszyna”

Ogłoszenie .................. SIWZ .........................  [...]

Swiadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Załachowie gm. Łabiszyn

Ogłoszenie Do części XV SIWZ dotyczącej opisu sposobu obliczania ceny:Punkt 1 powinien zawierac treść: "Cenę oferty stanowi cena jednostkowa za wyrównanie, ugniecenie i zabezpieczenie 1m3 odpadów  określona w ilości zł netto + [...]

Urząd Miejski w Łabiszynie ogłasza przetarg na: "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Rynek I i Nowy Rynek II w Łabiszynie"

Ogłoszenie Dodatkowo załączamy opis techniczny na życzenie oferenta (opis techniczny jest składową częścią dokumentacji projektowej, która w całości jest do wglądu u zamawiającego)  Odpowiedzi na pytania oferentów - [...]

Drugi przetarg: "PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO PAŁUCKIE W TECHNOLOGII NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM NAWIERZCHNI EMULSJĄ I GRYSAMI"

Ogłoszenie Wszystkie niezbędne dokumentu znajdują się w folderze skompresowanym "dokumenty.zip", który został zamieszczony poniżej. Dokumenty Sprostowanie: w załączonych dokumentach pojawił się błąd w nazwie pliku ze wzorem umowy. [...]

„DOSTAWA WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W ŁABISZYNIE”

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ [...]

Drugi przetarg nieograniczony na "Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego i Opieki Społecznej w Łabiszynie"

Ogłoszenie SIWZ   plik2.doc (139kB) Załącznik nr 1 do SIWZ   plik3.doc (30kB) Załącznik nr 2 do SIWZ   plik4.doc (78kB) Załącznik nr 3 do SIWZ   plik5.doc (27kB) Załacznik nr 4 do SIWZ   plik6.doc [...]

„PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO PAŁUCKIE W TECHNOLOGII NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM NAWIERZCHNI EMULSJĄ I GRYSAMI”

Ogłoszenie Wszystkie niezbędne dokumentu znajdują się w folderze skompresowanym "dokumenty.zip", który został zamieszczony poniżej. Dokumenty [...]

Przetarg nieograniczony na "Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego i Opieki Społecznej w Łabiszynie"

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załacznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja techniczna Kosztorys ofertowy [...]

DOSTAWA I WYMIANA OKIEN W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁABISZYNIE, UL. NADNOTECKA

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty  Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia 2 Załącznik nr 4 [...]

Remont szkoły przy ul. Nadnoteckiej w Łabiszynie

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Książka Przedmiarów Projekt remontu Specyfikacja techniczna Uzupełnienie informacji zawartych w SIWZ [...]

Naprawa dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Łabiszyn - przetarg nieograniczony

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ [...]

Przetarg nieograniczony - remont ulicy 11-go stycznia w Łabiszynie

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3a do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ - przedmiar [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA „DOSTAWA ELEMENTÓW WIBROPRASOWANYCH NA TEREN MIASTA ŁABISZYNA”

Łabiszyn, dnia 22.01.2008r.   Znak: ZP/1/341/U/1/08  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA „DOSTAWA ELEMENTÓW WIBROPRASOWANYCH NA TEREN  MIASTA ŁABISZYNA”       Na podstawie art. 92 ust. 2 [...]

Dostawa elementów wibroprasowanych na teren miasta Łabiszyna

Ogłoszenie SIWZ Załącznik do SIWZ Wzór Oferty Wzór Umowy Wyjaśnienie dotyczące SIWZ: W związku z zapytaniem skierowanym przez jednego z oferentów informujemy, że w wzorze (zał. do SIWZ) określono na wstępie tabeli, że kwotę [...]

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO p. n. BUDOWA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCIACH Nowe Dąbie, Rzywno, Pszczółczyn, Wielki Sosnowiec, Władysławowo, Annowo

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ - Umowa Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UWAGA !!! Zmiany dotyczące SIWZ ! Zmiany do SIWZ [...]

Wykonanie przyszkolnej sali gimnastycznej w Łabiszynie - przetarg nieograniczony

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 [...]

DOSTAWA I WYMIANA OKIEN W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁABISZYNIE

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załacznik nr 4 Załącznik nr 5 Zestawienie stolarki do wymiany UWAGA !!!  Zmiany w zestawieniu  !!! Aktualizacja poniżej ! Zestawienie stolarki do [...]

OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁABISZYN (aktualizacja)

Ogloszenie Oferta Wzor umowy SIWZ Harmonogram rzeczowo-finansowy Oświadczenie wykonawcy 1 Oświadczenie wykonawcy 2 Wykaz opracowań urbanistycznych Wykaz [...]

DOSTAWA ELEMENTÓW WIBROPRASOWANYCH NA TEREN MIASTA ŁABISZYNA

Ogłoszenie Oferta SIWZ Wzór umowy Załącznik do SIWZ [...]

NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ŁABISZYN

Ogłoszenie SIWZ Wzór oferty Wzór umowy Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w ustawie [...]

WYKONYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI WARUNKÓW ZABUDOWY I LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Ogłoszenie SIWZ Wzór umowy Druk ofert Załącznik do SIWZ [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pt.

"DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO TRANSPORTEM DOSTAWCY DO 3 KOTŁOWNI SZKOLNYCH ROZLOKOWANYCH NA TERENIE GMINY ŁABISZYN - w okresie grzewczym 2006/2007r." Ogłoszenie Specyfikacja Umowa Wykaz sprzętu i transportu Załącznik nr1 Zestawien [...]

Budowa wodociągu wiejskiego.

ogłoszenie o przetargu [...]

metryczka