Właściwości Rady Miejskiej

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy,z zastrzeżeniem przepisów ustawy dotyczących referendum gminnego.

Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata,licząc od dnia wyborów.

Radni wybierani są w wyborach powszechnych,równych,bezpośrednich w głosowaniu tajnym.Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej określa odrębna ustawa.

W skład Rady Miejskiej wchodza radni w liczbie piętnastu.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

1.uchwalanie statutu gminy,
2.ustalanie wynagrodzenia burmistrza,stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3.powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy,który jest głównym księgowym budżetu,oraz sekretarza gminy-na wniosek burmistrza,
4.uchwalanie budżetu gminy,rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5.uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6.uchwalanie planów gospodarczych,
7.ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8.podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9.podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,przekraczających zakres zwykłego zarządu,dotyczących:
-określania zasad zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
-emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,nabywania i wykupu przez burmistrza,
-zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
-ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
-zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta,
-tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
-określania zasad wnoszenia,cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
-tworzenia,likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw,zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
-ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
10.określanie wysokości sumy,do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11.podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań,o których mowa w art.8 ust.2 i 2a(ustawy o samorządzie gminnym),
12.podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13.podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14.podejmowanie uchwał w sprawach:herbu gminy,nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15.nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16.podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17.stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej,

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (23 czerwca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (23 czerwca 2003, 10:36:20)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (2 stycznia 2019, 10:39:38)
Zmieniono: zmieniono katalog

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14565