Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek wraz z załącznikami
2.     2 egzemplarze mapy sytuacyjnej w skali 1: 500 lub 1:1000

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1 sekretariat, pokój nr 15

Opłaty:

- 598 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.). Zwolnienie z opłaty skarbowej w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu.
- Wpłata w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe - Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie o/Łabiszyn, nr konta: 62 8181 0000 0015 0024 2000 0006

Termin i sposób załatwienia:

W terminie 1 miesiąca a w przypadkach szczególne skomplikowanych do 2 miesięcy art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Termin załatwienia sprawy może trwać od 2-3 miesięcy ze względu na wymagane uzgodnienia projektu decyzji, których nie wlicza się do terminów wyżej podanych

Formularze do pobrania:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy


WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY.docx (80kB) word

PRZYKŁAD_WYPEŁNIONEGO_WNIOSKU.docx (74kB) word

MATERIAŁY_INSTRUKTAŻOWE_WNIOSEK .pdf (1319kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Piotr Świerczek (17 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2018, 10:41:52)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (24 kwietnia 2024, 13:03:08)
Zmieniono: dodano nowy wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6437