Sprzedaż lokali mieszkalnych

Sprzedaż lokali mieszkalnych

Wymagane dokumenty:
Wniosek - zgłoszenie zamiaru nabycia lokalu mieszkalnego

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie

Opłaty:
Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego i koszty sądowe oraz cenę lokalu.
Cena lokalu ustalana jest na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Lokal może być przedmiotem sprzedaży na rzecz jego najemcy pod warunkiem uregulowania wszelkich zaległości z tytułu czynszu i innych opłat związanych z najmem. Od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego może być na wniosek nabywcy, udzielona bonifikata.

Termin i sposób załatwienia:
Zgłoszenie zamiaru nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę podlega analizie pod względem formalnym. W przypadku spełnienia warunków określonych przepisami dla sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność, gromadzone są niezbędne dokumenty do sprzedaży lokalu tj. zaświadczenie o samodzielności lokalu, operat szacunkowy określający wartość lokalu oraz dokumenty geodezyjno-prawne. Po dokonaniu wyceny, lokal zostaje przeznaczony do sprzedaży zarządzeniem Burmistrza. O przeznaczeniu lokalu do sprzedaży i o warunkach skorzystania z prawa pierwszeństwa w jego nabyciu najemca jest pisemnie zawiadamiany. Po złożeniu przez najemcę wniosku o nabycie lokalu i oświadczenia o akceptacji ustalonej ceny oraz po upływie terminów do złożenia wniosków o nabycie lokalu przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sporządzany jest protokół z rokowań (uzgodnień) w sprawie warunków sprzedaży lokalu, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej.
Termin załatwienia - w budynkach przygotowanych pod względem prawnym do sprzedaży lokali - do 4 miesięcy. W pozostałych przypadkach wnioskodawca informowany jest o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 poz.1892 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 grudnia 2013 r. Nr XXVI/232/13 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Łabiszyn oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013r. poz. 4068)

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się.

Dodatkowe informacje:

brak

Formularze do pobrania: Zgłoszenie zamiaru nabycia lokalu mieszkalnego (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Adam Muller (12 grudnia 2017)
Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2017, 10:55:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 894