Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika - druki 

 
Informacja dla pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 
Uprzejmie informujemy Pana/Panią, iż  od 1 września 2019 roku nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów młodocianych pracowników po ukończeniu nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika.
 
Zgodnie z regulacjami art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.   z 2021 r. poz. 1082) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1)  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2)  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a))  w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4  ustawy z 22.03.1989 r. o rzemiośle, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159.)
b))  w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
3)  młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
O dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika decyduje zdanie egzaminu przez młodocianego przed właściwą komisją egzaminacyjną zgodnie ww. przepisami.
 
W myśl obowiązujących przepisów tj. ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle wyjaśniamy pojęcia rzemiosła i rzemieślnika;
 
„Art.  2.  [Pojęcia rzemiosła i rzemieślnika]
1.  2  Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:
1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym  i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub
2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub
3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub
4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub
5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub
6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526,2320) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej - jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub
7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub
8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
1a.  (uchylony).
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
4.  Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.
5.  (uchylony).
6.  3  Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt 3-7.”
 
Informujemy zarazem, że dodany w ustawie Prawo oświatowe art. 122 pkt. 2a, podwyższa kwotę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, które może otrzymać pracodawca.
„W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego  do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000zł.”
Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów zawartych od września 2019 roku.
Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.
Wnioski (kompletne) składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem.
Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest zatem wskazanie zawodu w prognozie publikowanej co roku w monitorze polskim.
Prognozę, o której mowa, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",  w terminie do dnia 1 lutego danego roku.
1.Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy dot. nauki zawodu rozpoczętej  w roku szkolnym 2019/2020 opublikowane zostało w Monitorze Polskim  z dnia 28 marca 2019 r. (M.P.2019.276 z dnia 2019.03.28). 2.Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania  na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy dot. nauki zawodu rozpoczętej  w roku szkolnym 2020/2021 opublikowane zostało w Monitorze Polskim z dnia 24 stycznia 2020 r. (M.P.2020 poz. 106 z dnia 30.01.2020 r.).
 
W przypadku pracodawcy kształcącego młodocianych w zawodach nie wymienionych w prognozie, dofinansowanie kosztów kształcenia za prowadzoną naukę zawodu należne będzie  w wysokości 8 081 zł za pełen okres kształcenia.
Dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie na wniosek pracodawcy, który może złożyć on   w terminie trzech miesięcy od dnia ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 
 Niezłożenie wniosku w powyższym trzymiesięcznym terminie wyklucza możliwość uzyskania dofinansowania kosztów wykształcenia młodocianego pracownika pomimo spełnienia wszystkich pozostałych ustawowych przesłanek.
 
Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela pracownik Miejskiego Zespołu Oświaty w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn tel. 523844287
 

 
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą, a młodocianych pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (46kB) word
 


Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Wniosek w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (22kB) word

Potwierdzenie szkoły o ukończeniu dokształcania teoretycznego Potwierdzenie szkoły o ukończeniu dokształcania teoretycznego.docx (13kB) word


Oświadczenie o otrzymanej pomocy  DE MINIMIS OSWIADCZENIE_O_OTRZYMANEJ_POMOCY_DE_MINIMIS(1).docx (14kB) word

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy DE MINIMIS OSWIADCZENIE_O_NIE OTRZYMANIU_POMOCY_DE_MINIMIS(4).doc (33kB) word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis formularz_informacji_przedstawianych.xlsx (51kB) excel

Instrukcja wypełnienia formularza Instrukcja wypełnienia formularza.xlsx (38kB) excel

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Klinger (29 listopada 2018)
Opublikował: Artur Koliński (29 listopada 2018, 13:53:06)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (15 lipca 2022, 10:07:31)
Zmieniono: zmieniono załaczniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2259