Zasiłek szkolny – wyjaśnienie komu przysługuje


Podmioty uprawnione do otrzymania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną, inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego.
 
Uwaga: Zdarzeniem losowym kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie
zależne od wydarzeń życia, m.in.każde zdarzenie niezależne od woli człowieka czyli sytuacja nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin.              
           
 
Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących;
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
 • utrata pracy przez rodziców;
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.
 
Składając wniosek należy pamiętać by dołączyć do niego oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów.
Takimi dokumentami mogą być np. akt zgonu, zaświadczenia lekarskie (ciężki wypadek, nagła lub nieuleczalna choroba), zaświadczenie z Policji, Straży Pożarnej itd.
 
Ponadto warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Łabiszyn.
 
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice,
 • inni przedstawiciele ustawowi uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków szkolno-wychowawczych.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Z uwagi na funkcję zasiłku szkolnego - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczony jest termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Uwaga:  Niedochowanie terminu uniemożliwi późniejsze ubieganie się o przyznanie zasiłku szkolnego ze względu na zdarzenie losowe, na które chcieliśmy się powoływać.
Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, co oznacza że możliwe jest jednoczesne otrzymywanie zarówno stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4 i 1237)
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Klinger (29 listopada 2018)
Opublikował: Artur Koliński (29 listopada 2018, 13:34:37)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (9 sierpnia 2021, 11:22:53)
Zmieniono: poprawiono podstawę prawną

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1050