Stypendium szkolne – wyjaśnienie komu przysługuje


Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
 
·         Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
·         Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom                           i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
·         Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
·         Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Łabiszyn.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                         o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto,  a w rolnictwie dochód przeliczeniowy z 1 ha wynosi 308,00 zł - kryterium dochodowe obowiązuje od 01 października 2018 r.
 

Stypendium nie przysługuje:
 
  • uczniowi klasy zerowej,
  • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Łabiszyn,
  • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych.
 
 
Stypendium szkolne związane jest z kontynuacją nauki i dotyczy całego roku szkolnego.
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4 i 1237)

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Klinger (29 listopada 2018)
Opublikował: Artur Koliński (29 listopada 2018, 13:31:32)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (9 sierpnia 2021, 11:20:59)
Zmieniono: zmieniono wpis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1007