Protokół uzgodnień-p.Lisik

                                            PROTOKÓŁ   UZGODNIEŃ

w sprawie wyznaczenia nabywcy nieruchomości  w drodze bezprzetargowej sporządzony w dniu 6 października  2003 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy mgr Jackiem Idzi Kaczmarek a Państwem Rafałem i Karoliną małż. Lisik.

                                                                                   § 1

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Łabiszynie z dnia 26 czerwca 2003 r. Nr 28/03 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy, Burmistrz  Miasta i Gminy w Łabiszynie sprzedaje Państwu Rafałowi i Karolinie małż. Lisik niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Łabiszynie przy ulicy Nowy Rynek oznaczoną numerem działki 743/2 o pow. 198 m2 dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr  22323.

                                                             § 2

Wymienioną w § 1 nieruchomości  Burmistrz Miasta i Gminy w Łabiszynie sprzedaje Państwu Rafałowi i Karolinie małż. Lisik za  wynegocjowaną cenę 2300,00 zł słownie: dwa tysiące trzysta  złotych.
Wynegocjowana cena płatna jest jednorazowo w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Wymaganą należność należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Łabiszynie Nr  62 8181 0000 0015 0024 2000 0006 Bank Spółdzielczy "Pałuki" Oddział w Łabiszynie.

                                                            § 3

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

                                                           § 4

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których  po jednym otrzymują: Kancelaria Notarialna w Szubinie, Państwo Rafał i Karolina małż. Lisik  oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Łabiszynie.

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (29 października 2003)
Opublikował: Artur Czaja (29 października 2003, 09:32:28)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (29 października 2003, 12:50:05)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4523