INFORMACJA BURMISTRZA ŁABISZYNA w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie

INFORMACJA
BURMISTRZA ŁABISZYNA
w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników  do Sądu Rejonowego w Szubinie

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Szubinie, Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zwrócił się do Rady Miejskiej w Łabiszynie z prośbą o dokonanie naboru 4 kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 do Sądu Rejonowego w Szubinie.

INFORMACJA
BURMISTRZA ŁABISZYNA
w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników  do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy


W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zwrócił się do Rady Miejskiej w Łabiszynie z prośbą o dokonanie naboru 3 kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 do Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy.
KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.    jest nieskazitelnego charakteru,
3.    ukończył 30 lat,
4.    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5.    nie przekroczył 70 lat,
6.    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7.    posiada, co najmniej wykształcenie średnie.


KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

1.    Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
2.    Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania  sprawy na drogę postępowania sądowego,
3.    Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
        przestępstw i wykroczeń,
4.    Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.    Radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.    Duchowni,
7.    Żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8.    Funkcjonariusze Służby Więziennej,
9.    Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
     przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących
     stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr. 121, póz. 693). Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)    2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Miejska będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

WZORY DOKUMENTÓW

Karta zgłoszenia
Oświadczenia składane przez kandydata
Lista osób popierających kandydata na ławnika

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1,  pok. nr 7

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.
- poniedziałek - piątek godz. od 7:30 do 15:30 w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, pok. Nr 7
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 52 38 44 052 wew. 27

załączniki:

INFORMACJA BURMISTRZA ŁABISZYNA (1472kB) pdf
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA (1055kB) pdf
LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH (853kB) pdf
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (456kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marta Smolak (12 czerwca 2015)
Opublikował: Artur Koliński (12 czerwca 2015, 09:02:46)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (15 czerwca 2015, 14:31:33)
Zmieniono: dodano kolejną informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10162