Dokumenty sprawozdawcze dla podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Łabiszyn


Zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454) dotyczący składania kwartalnego sprawozdania przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązane są do:

a)   złożenia kwartalnego sprawozdania dotyczy każdego przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie w/w działalności niezależnie od tego, czy był prowadzony odbiór czy też nie, obejmujący dany kwartał,
 
b)      sprawozdanie należy składać organowi właściwemu ze względu na miejsce świadczenia usług, na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych  nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2018 poz. 1627), 

c)    do sprawozdania należy załączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie sprawozdawczym zawarł umowę  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zawierający imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości obsługiwanej, 

d)     do sprawozdania należy załączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie sprawozdawczym rozwiązał umowę lub która wygasła na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zawierający imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości obsługiwanej,

e)      sprawozdanie składa się bez wezwania, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale tj.
            - za I kwartał do 30 kwietnia,
            - za II kwartał do 31 lipca,
            - za III kwartał do 31 października,
            - za IV kwartał do 31 stycznia roku kolejnego.


DRUKI:
1) wzór sprawozdania (71kB) word
    wzór sprawozdania (212kB) pdf

2) wykaz nr 1 zawarł umowy (76kB) word
                    zawarł umowy (204kB) pdf

3) wykaz nr 2 rozwiązał umowy (76kB) word
                     rozwiązał umowy (205kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dominika Przybylińska (2 lipca 2019)
Opublikował: Dominika Przybylińska (2 lipca 2019, 10:59:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1338