Wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Łabiszyn

Organ właściwy:
Burmistrz Łabiszyna

Stanowisko odpowiedzialne
:
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Organ odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

Konto:
Urząd Miejski w Łabiszynie
BS „Pałuki” Oddział Łabiszyn Nr 62 8181 0000 0015 0024 2000 0006


Podstawa prawna:  art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wniosek – w  załączeniu,
2) aktualny wpis do CEiDG* lub KRS,
3) zaświadczenie o nadaniu NIP,
4) zaświadczenie o nr REGON,
5) aktualne zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub   społeczne lub oświadczenie (wzór nr 1),
6) aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych lub oświadczenie (wzór nr 2),
7) dokument potwierdzający dysponowanie miejscem bazy i zaplecza technicznego,
8) kserokopie dokumentów pojazdów wskazanych w ust. III, pkt. 2 sprawnych technicznie,
9) dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości przez zlewnie,
10) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.


II. OPŁATY:
Opłata skarbowa w wysokości:
- 107 zł,
- 17 zł za pełnomocnictwo, jeśli w imieniu Wnioskodawcy występuje pełnomocnik

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Czas wydania decyzji: 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem
Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

VI. INNE
Miejsce złożenia: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, pokój nr 15


Druki do pobrania:
1) wniosek (266kB) pdf
    wniosek (58kB) word
2) oświadczenie ZUS (187kB) pdf
3) oświadczenie US (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dominika Przybylińska (2 lipca 2019)
Opublikował: Dominika Przybylińska (2 lipca 2019, 09:55:19)

Ostatnia zmiana: Dominika Przybylińska (2 lipca 2019, 10:21:05)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1211