Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Organ właściwy:
Burmistrz Łabiszyna

Stanowisko odpowiedzialne:
 Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Organ odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

Konto:
Urząd Miejski w Łabiszynie
BS „Pałuki” Oddział Łabiszyn Nr 62 8181 0000 0015 0024 2000 0006
NIP: 562 11 35 087

Podstawa prawna:  art. 71 ust. 1, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.). I  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71 t.j).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek – w  załączeniu
2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - art. 74 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy - 4 egzemplarze;
3. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar , na który będzie ono oddziaływać;
4. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 4 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
5. składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, można złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu;
6. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjna przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy w 3 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa: przelewem na konto urzędu: 205 zł, jeśli w imieniu Inwestora występuje pełnomocnik opłata dodatkowo 17 zł za pełnomocnictwo.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Czas wydania decyzji zależny jest od uzyskania uzgodnień od właściwych organów, waha się w granicach min.  3-4 miesięcy,  w mniej skomplikowanych sprawach  trwa 2 miesiące  (30 dni na wydanie postanowienia w sprawie konieczności lub braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem
Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

VI. UWAGI:
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,
2. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego,
3. Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, pokój nr 15


Druki do pobrania:
WNIOSEK WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

druk (52kB) word
druk (226kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Marlena Bujak (8 września 2010)
Opublikował: Artur Koliński (8 września 2010, 12:31:36)

Ostatnia zmiana: Dominika Przybylińska (2 lipca 2019, 09:44:45)
Zmieniono: zmiana w treści, aktualizacja pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3941