Protokół uzgodnień-p.Sikorscy.

                                            PROTOKÓŁ   UZGODNIEŃ

w sprawie wyznaczenia nabywcy nieruchomości  w drodze bezprzetargowej sporządzony w dniu 16 lipca  2003 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy mgr Jackiem Idzi Kaczmarek a Państwem Januszem i Marią małż. Sikorskim.

                                                            § 1

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Łabiszynie z dnia 26 czerwca 2003 r. Nr 28/03 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy, Burmistrz  Miasta i Gminy w Łabiszynie sprzedaje Państwu Januszowi i Marii małż. Sikorskim niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Łabiszynie przy ulicy Nowy Rynek oznaczoną numerem działki 1113 o pow. 426 m2 dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr  14570.

                                                          § 2

Wymienioną w § 1 nieruchomości  Burmistrz Miasta i Gminy w Łabiszynie sprzedaje Państwu Januszowi i Marii małż. Sikorskim za  wynegocjowaną cenę 4600,00 zł słownie: cztery tysiące sześćset  złotych.
Wynegocjowana cena płatna jest jednorazowo w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Wymaganą należność należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Łabiszynie Nr  81811010-150024-37001-1/0/0 Bank Spółdzielczy "Pałuki" Oddział w Łabiszynie

                                                         § 3

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

                                                         § 4

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których  po jednym otrzymują: Kancelaria Notarialna w Szubinie, Państwo Janusz i Maria małż. Sikorscy  oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Łabiszynie.

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (29 października 2003)
Opublikował: Artur Czaja (29 października 2003, 09:40:28)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (29 października 2003, 12:52:03)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5772