Druk deklaracjiWłaściciel nieruchomości tj. właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca/dzierżawca, jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu oraz inny podmiot władający nieruchomością zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Łabiszyna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

Miejsce złożenia deklaracji:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 14)


Podstawa prawna: 

art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Konto Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
nr: 82 8181 0000 0015 0024 2000 0034

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego, placówkach pocztowych banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.


Deklaracja pdf (194kB) pdf
Deklaracja word (39kB) word

Stawka opłaty (111kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Agata Pogorzały (8 kwietnia 2016)
Opublikował: Artur Koliński (8 kwietnia 2016, 10:34:22)

Ostatnia zmiana: Adam Muller (31 grudnia 2019, 13:14:25)
Zmieniono: zmiana plików

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2627